Selkam Travel Nederland B.V.

Algemene Reisvoorwaarden Selkam Travel

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden Selkam Travel hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis:

 • Georganiseerde reis:
  een door ons in het reisaanbod gepubliceerde van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat evenals tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en een andere, niet met vervoer of verband houden
  de toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
 • Losse reismodules:
  alle in het reisaanbod gepubliceerde diensten die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde reis, zoals losse vluchten, losse transfers , losse hotels, losse huurauto’s en excursies en andere arrangementen.
 • U:
  de persoon die de overeenkomst met ons wil aangaan of is aangegaan, evenals alle personen namens wie u een reisovereenkomst met ons wil aangaan of bent aangegaan.
 • Ons of wij:
  Selkam Travel, gevestigd te (3014 AM) Rotterdam aan de West Kruiskade 75 B. Selkam Travel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 24367645. Internet:www.selkamtravel.nl.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Alle in het reisaanbod genoemde reizen worden door ons uitgevoerd. Op al deze reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. In aanvulling daarop zijn onderliggende Algemene Reisvoorwaarden Selkam Travel van toepassing.
 • Indien u (naast een georganiseerde reis ook) losse reismodules boekt, zijn op die losse reismodules de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing met uitsluiting van de onderhavige Algemene Reisvoorwaarden. Indien u losse reismodules boekt bij verschillende reisorganisaties (losse lijndienstvluchten, autohuur of cruise), dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor de inkoop en levering van de diensten die met ons zijn overeengekomen. Wij kunnen in dat geval niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van diensten van derden, noch op de aansluiting tussen de diverse onderdelen van de diensten. Dit is slechts anders indien wij uitdrukkelijk zijn vermeld als uitvoerder van de betreffende dienst.
 • Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn door ons zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en SGR. Behoudens de toegestane afwijking als bedoeld in artikel 1 lid 4 kunnen deze bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

2.1 ANVR reisvoorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Op alle gepubliceerde georganiseerde reizen evenals losse reismodules waarbij wij optreden als de uiteindelijke uitvoerder van de losse reismodules, zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2010. De brochure bevat tevens de ANVR boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en andere belangrijke informatie. Bij een online boeking zijn de Reisvoorwaarden te downloaden en digitaal op te slaan (www.selkamtravel.nl). Bij een telefonische boeking worden de voorwaarden mondeling aan de orde gesteld. Bij de opdrachtbevestiging wordt per e-mail de toepasselijkheid van deze voorwaarden bevestigd. Alle genoemde voorwaarden liggen op het kantoor van Selkam Travel ter inzage en zullen zij op uw verzoek kosteloos worden toegezonden.

2.2 Stichting Garantiefons Reisgelden

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR – garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De SGR  - garantieregeling is te raadplegen op www.selkamtravel.nl onder het kopje voorwaarden.

3. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Reisaanbod Selkam Travel

De aanbieding van een georganiseerde reis (waaronder beschrijving en prijsstelling) of losse reismodules door of namens ons aan het publiek openbaar gemaakt op een website of via andere kanalen.

3.2 Informatie van derden

Op het internet is veel bestemmingsinformatie te vinden. Hier kunt u aanvullende informatie vinden over aspecten van een plaats of accommodatie die belangrijk voor u zouden kunnen zijn. Gegevens op het internet kunnen echter achterhaald zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u bij derden aantreft, noch voor bestemmingsinformatie die in publicaties of websites van andere/derde partijen is opgenomen noch kunnen aan deze informatie rechten worden ontleendt.a.v. de overeenkomst met Selkam Travel.

3.3 Het maken van een boeking

Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken via ons of op onze website. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend. Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam of (email)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.

3.4 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder of hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

3.5 Aantal personen/deelnemers

Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is niet geoorloofd. Indien u een logé heeft (binnen het maximum toegestane aantal personen) of indien ter plaatse meer personen dan het maximum in het reisaanbod of bevestiging van de reisovereenkomst vermelde aantal personen gebruik wilt maken van de accommodatie, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze is niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij dit wel toestaat, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Indien wij constateren dat u in strijd handelt met wat in dit artikel is bepaald, kunnen wij de reisovereenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te stellen en mogelijk extra kosten aan u in rekening brengen.

3.6 Reserveringskosten

Reguliere reserveringskosten
Onze reguliere reserveringskosten bedragen € 30,- per boeking (eenmalig voor meerdere reserveringen en per persoon), welke in geval van wijziging en/of annulering niet worden terugbetaald.

Reserveringen buiten ons aanbod
Indien u een product of arrangement wilt reserveren dat niet in onze assortiment of op onze websitewordt aangeboden (bijvoorbeeld een andere categorie kamer, een hotel of een rondreis) en/of de prijs en de beschikbaarheid voor een dergelijk product of arrangement wilt laten opvragen, dan zijn we u hierbij graag van dienst. Wij behouden ons het recht voor om aanvragen buiten ons reguliere aanbod niet in behandeling te nemen. Voor producten die buiten ons aanbod worden geboekt, kan Selkam Travel niet garanderen dat deze producten aan Selkam Travel kwaliteitseisen voldoen.

3.7 Preferenties en essenties

Preferenties
Indien u een bepaald voorkeur (preferentie) heeft, bijvoorbeeld voor de ligging van een kamer, dan geven wij deze aan onze lokale agent of hotel door. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan u bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat uw verzoek ter plaatse wordt ingewilligd. U zult begrijpen dat een preferentie ‘zeezicht’ weinig zin heeft indien u een standaard kamer reserveert, terwijl ook een tarief voor een kamer met zeezicht wordt aangegeven. Voor het doorgeven van preferenties brengen wij geen kosten in rekening. Het kan gebeuren dat u ter plaatse een toeslag moet betalen indien u bijvoorbeeld een bepaald dieet als preferentie opgeeft.

Essenties
Essenties worden door Selkam Travel niet geaccepteerd. Een uitzondering hierop zijn medische essenties.

3.8 Kindertarieven

Kinderen komen voor eventuele kortingen in aanmerking indien zij meereizen met twee vol betalende volwassenen.
Baby’s tot 2 jaar logeren gewoonlijk gratis bij de ouders op de kamer en krijgen meestal 90% korting op het officieel gepubliceerde vliegtarief. De bijbehorende volwassenen betalen de prijs die staat vermeld bij een tweepersoonskamer. Tevens hebben baby’s tot 2 jaar geen recht op een eigen zitplaats in het vliegtuig.
Voor kinderen vanaf 2 jaar gelden per bestemming verschillende regels. Soms mogen zij gratis bij de ouders op de kamer slapen, mits gebruikt wordt gemaakt van de standaard in de kamer aanwezige bedden. Op andere bestemmingen is in dat geval slechts een kinderkorting van toepassing. Op weer andere bestemmingen wordt voor de kinderen een extra bed bijgeplaatst. Soms geldt dit voor slechts 1 kind, in andere gevallen voor maximaal 2 kinderen.
De maximale leeftijden waarvoor de kindervoorwaarden gelden verschillen per land en accommodatie.
De luchtvaartmaatschappijen hanteren een maximum leeftijd van 11 jaar voor hun kinderkorting (meestal 25%). In alle gevallen is de leeftijd op de dag van vertrek bepalend voor de toepassing zijnde korting. De kinderen tellen nooit mee bij de bepaling van de reissom. De bijbehorende volwassenen
betalen de prijs die staat vermeld bij een tweepersoonskamer en het kind krijgt hierop de van toepassing zijnde korting.

3.9 Betalingen per creditcard

Het is mogelijk om uw boeking per creditcard te betalen. Hiervoor brengen wij kosten in rekening te hoogte van 1% van de reissom.

4. ANNULERINGEN

Annuleringen worden alleen schriftelijk in behandeling genomen. Dit kan uitsluitend per e-mail minimaal 7 dagen voor vertrekdatum. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd

4.1 Annuleringskosten

Wij verwijzen hiervoor naar de Reis voorwaarden van de ANVR. Voor sommige segmenten, zoals losse vliegtickets, hotelovernachtingen, transfers, cruises en de huur van een auto zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing. Deze staan bij het betreffende aanbod vermeld. Indien de hierboven bedoelde segmenten in een pakketreis zijn geboekt zijn de Algemene Voorwaarden van de ANVR van toepassing. Echt er, in het geval dat de annuleringskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor eerdere genoemde segmenten, hoger zijn dan de kosten volgens de Algemene Voorwaarden van de ANVR, worden de annuleringskosten zoals deze door de ANVR zijn vastgesteld met deze meerkosten verhoogd.

Onder pakketreizen verstaan wij een samengestelde reis die minimaal uit twee segmenten bestaat. Onder één segment wordt onder andere verstaan: alle vluchten (intercontinentale, regionale en/of binnenlandse), losse overnachtingen per accommodatie (aaneengesloten periode), rondreizen, cruises, etc. Na vertrek bedragen de annuleringskosten 100%.

4.2 Annulering van reizen die zijn opgebouwd uit verschillende segmenten

In aanvulling op het voorgaande artikel, hanteren wij de volgende voorwaarden bij annulering:

 • Luchtvervoer annulering van lijndienstvluchten: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
 • Autohuur: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende autoverhuurmaatschappij.
 • Hotel: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende hotelmaatschappij.
 • Cruises: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende cruisemaatschappij/rederij.

5. WIJZIGINGEN

5.1 Wijzigingen door de reiziger

De reiziger heeft de mogelijkheid de boeking voor vertrek te wijzigen. Voor de
bepalingen aangaande
wijzigingskosten verwijzen wij naar de ANVR
-
Reisvoorwaarden. Onder een wijziging wordt verstaan het veranderen van een segment (product) bij de verstrekker van het betreffende product, zoals het verlengen c.q. verkorten van een verblijf in een bepaalde accommodatie, het veranderen van het gereserveerde auto- of kamertype of het wijzigen van een terugreisdatum. In het geval dat de wijzigingskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor segmenten, hoger zijn dan de kosten volgens de Algemene Voorwaarden van de ANVR, worden de wijzigingskosten zoals deze door de ANVR zijn vastgesteld met deze meerkosten verhoogd. Indien een bepaald segment wordt
geannuleerd, spreken wij niet van het wijzigen van de boeking, maar worden annuleringskosten voor dit segment in rekening gebracht. Ook het veranderen van de vertrekdatum vanuit Nederland wordt als annulering beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen binnen 28 dagen voor vertrek vanuit Nederland niet in behandeling te nemen of te verwijzen naar de (afwijkende) annuleringskosten.
Voor het doorgeven van naamswijzigingen bij lijndiensttickets worden de kosten conform devoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij doorberekend. Bij een lijndienstticket is een in plaats stelling niet mogelijk. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden conform ANVR.

5.2 Wijzigen van de reissom

Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daar toe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

6. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE & REISDOCUMENTEN

6.1 Gezondheidsinformatie

Voor veel landen gelden adviezen respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen, vaccinaties of andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, of tot www.thuisvaccinaties.nl
Indien u bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neemt u dan voldoende voorraad mee. Laat uw arts de naam in het Engels noteren. Gebruikt u opiumhoudende medicijnen, dan dient u een in het Engels gestelde doktersverklaring bij u te hebben. Ook indien uw medische situatie speciale aandacht vereist is het aan te raden een Engelstalige brief van uw arts mee te nemen. Houdt u er verder rekening mee dat
behandelingswijzen per land kunnen verschillen. Het is verder aan te raden om medicijnen tegen maag- en darmstoornissen en tabletten tegen lichte verkoudheid en/of keelpijn mee te nemen. In het algemeen geldt dat vooral tijdens de reizen met avontuurlijk karakter uw lichamelijke gesteldheid goed moet zijn. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een gratis brochure vol praktische tips en adviezen voor het reizen naar het buitenland uitgegeven. Deze is te bestellen bij Postbus 51 in Den Haag en gewoonlijk ook verkrijgbaar bij postkantoren en bibliotheken. De brochure bevindt zich tevens op de website van het Ministerie, onder de rubriek reizen (www.minbuza.nl).

6.2 Reisdocumenten

Eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visum is alleen van toepassing op reizigers die sinds hun geboorte de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor zover u niet of niet alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u minstens vier weken voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke reisdocumenten. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van alle benodigde documenten (zie de ANVR Reisvoorwaarden, artikel 5). Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de door ons verstrekte informatie nog correct is. Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat u bij vertrek niet over de noodzakelijke documenten beschikt, zijn de ANVR annuleringsvoorwaarden van toepassing.

6.3 Reisdocumenten kinderen

Per 26 juni 2012 dienen alle meereizende kinderen, ongeachte de leeftijd, te beschikken over een geldig paspoort. De regel dat kinderen tot 15 jaar mogen meereizen op het paspoort van één van de ouders komt per 26 juni 2012 te vervallen. Voor meer informatie ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.

6.3 Reisbescheiden

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt u voor vertrek uw reisbescheiden. Afhankelijk van wat u heeft geboekt, ontvangt u:

 • Vliegtickets voor de heen- en terugreis.
 • Vouchers waarop de door u bestelde diensten en overnachtingen staan vermeld (ter plaatse dienen deze vouchers als bewijs van reservering).
 • Actuele praktische reisinformatie aangaande uw bestemming(en).

Wij raden u aan uw reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

7. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE & REISDOCUMENTEN

7.1 Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld. Dit is bewust gedaan om u zo duidelijk te maken voor hoeveel dagen u een reisverzekering zou moeten afsluiten.

7.2 Routebeschrijving

Bij autorondreizen ontvangt u soms een routesuggestie. Deze geeft u slechts een suggestie voor de te rijden route. Hierbij is geen rekening gehouden met files, wegwerkzaamheden, wegafsluiting en de al dan niet aanwezigheid van tolwegen. Wij raden u aan ook zelf enig onderzoek te verrichten en aanvullende informatie te vergaren bij bv. bibliotheek, in reisgidsen of op internet.

8. DE VLUCHT

8.1 Vervoersvoorwaarden (Luchtvervoer)

Indien uw reis één of meer vluchten bevat, zijn op die vlucht(en) de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De algemene vervoersvoorwaarden worden door ons mede bedongen ten behoeve van die luchtvaartmaatschappij(en) en gelden dus ook in de relatie tussen u en die luchtvaartmaatschappij(en).

8.2 Tarieven

8.3 Boekingsklassen

Bij alle luchtvaartmaatschappijen is de economy class in meerdere boekingsklassen onderverdeeld, elk met een verschillende prijs en eventueel afwijkende voorwaarden. In het algemeen geldt het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Van de bijvoorbeeld 200 beschikbare stoelen worden de eerste 70 voor het laagste tarief verkocht, de volgende 70 stoelen voor het middentarief en de laatste 60 voor het hoogste tarief. Dit verklaart waarom u soms meer of minder heeft betaald dan uw buurman, die op een zelfde soort stoel zit en dezelfde service krijgt.

8.4 Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 2 tot 3 uur vóór de op uw ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de luchthaven van vertrek. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw vlucht mist en/of uw recht op een stoel verliest. Wij zijn niet aansprakelijk indien dit zonder succes gebeurt. Eventuele bijkomende kosten die een vervangende vlucht met zich meebrengen zijn voor uw rekening.

8.5 Naam op ticket

De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de naam in beide documenten niet met elkaar overeen stemt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren of kosten in rekening te brengen. In sommige gevallen moet een nieuw ticket worden uitgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die hieruit voortvloeien.

8.6 Vertragingen

Door overmacht, zoals drukte in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heen- of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende kosten.

8.7 Vertrektijden en – luchthaven; vluchtduur

Ons aanbod is samengesteld op basis van de vliegdagen en vertrektijden van de diverse maatschappijen zoals bekend bij het samenstellen van deze informatie. In verband met eventuele wijzigingen in vluchtschema’s kan het voorkomen dat wij de reisroute moeten wijzigen en het programmaaan moeten passen. Uw vluchtschema en reisprogramma zijn dus altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Indien dit het geval is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De definitieve vluchttijden ontvangt u met uw reisbescheiden. De vluchttijden zijn van veel factoren afhankelijk. Deze worden bepaald door onder meer milieu- en geluidsnormen, weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, alsook omstandigheden bij de luchtverkeersleiding. Wij hebben hier geen enkel invloed op. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, etc. van luchtvaartmaatschappijen en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma.

8.8 Terugreis- Herbevestigen vliegtickets

Indien u bij ons vliegtickets hebt geboekt, kunt u zonder meer vanuit Nederland naar uw bestemming vertrekken. Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij dient u ter plaatse echter 72 uur voor vertrek terug naar Amsterdam of naar uw volgende bestemming contact op te nemen met het lokale kantoor van de desbetreffende maatschappij om uw reservering te herbevestigen (reconfirmeren). Dit wordt altijd sterk aangeraden, ook wanneer u met een maatschappij vliegt welke herbevestiging niet verplicht stelt. Door dit te doen kunt u zich namelijk laten informeren over eventuele wijzigingen in de vertrektijd. Ook de receptie van uw hotel kan u hierbij in de regel assisteren (bijvoorbeeld met het verstrekken van het lokale telefoonnummer van de vliegmaatschappij).

8.9 Bagageregels Intercontinentale vluchten

Bij Intercontinentale vluchten bestaan er wat de bagageregels betreft twee verschillende systemen: Het ‘weight concept’, waarbij het totale gewicht bepalend is, en het ‘piece concept’, waarbij ook het aantal stuks bagage meetelt . Het piece concept wordt gehanteerd wanneer u naar Noord- Amerika en een aantal Caribische bestemmingen vliegt. Het weight concept is van toepassing op de rest van de wereld. Vliegt u via Noord- Amerika naar bestemmingen als Australië of Nieuw- Zeeland, dan dient uw bagage binnen de bepalingen van beide systemen te vallen. Bij het weight concept geldt dat de ruimbagage op een intercontinentale vlucht maximaal 20 kilogram per persoon mag bedragen (reizigers in de Business Class 30 kilogram; kinderen beneden de 2 jaar worden hierbij niet meegeteld). Bij het piece concept is uw bagagevrijdom: 1 stuk ruimbagage met een totaal formaat van 158 cm per koffer (lengte+breedte+hoogte) en een totaal gewicht van 23 kilo per koffer. Veel luchtvaartmaatschappijen rekenen tegenwoordig extra kosten, variërend tussen de €50,- en €100,- per enkele reis, als u een tweede stuk ruimbagage wilt meenemen. Deze kosten zijn te voldoen bij check-in op de luchthaven. Overschrijdt u de hierboven genoemde maxima, dan geldt een overbagage berekening en wel per kilo overgewicht 1% van het zogenaamde ‘IATA Full Fare One Way First Class’ vliegticket. Gemiddeld komt dit neer op ca. € 27,- per kilo overgewicht. Naast de ruimbagage mag u per persoon één stuk handbagage het vliegtuig mee innemen. De maximaal toegestane afmetingen hiervan verschillen per luchtvaartmaatschappij maar mogen in het algemeen een omvang van 55 x 35 x 25 cm en een gewicht van 7 kilo niet overschrijden. Voor passagiers in de Business Class wordt verder nog geaccepteerd: één additionele garment bag (in gevouwen toestand max. 20 cm breed en 8 kilo zwaar) of aktetas (max. 20 cm breed en 8 kilo zwaar). Neem uw reisdocumenten, paspoort, rijbewijs, geld en medicijnen in uw handbagage mee en stop deze niet in uw koffer. Voor het meenemen van extra bagage of bagage met een afwijkend formaat ( ook van bv. een rolstoel, golftas, surfplank of duikuitrusting) dient ten tijde van de boeking altijd toestemming gevraagd te worden in verband met mogelijk bijkomende kosten en de beperkte bagageruimte aan boord van een vlucht.

8.10 Bagageregels binnenlandse en regionale vluchten

Binnenlandse en regionale verbindingen worden soms door kleinere toestellen onderhouden.Hiervoor kunnen strengere bagageregels gelden en worden in veel gevallen voor het meenemen van ruimbagage (zowel voor het eerste als ook tweede stuk ruimbagage) op de luchthaven van vertrek kosten in rekening gebracht. Hebt u teveel bagage en keert u weer terug naar de luchthaven van vertrek dan raden wij u aan om gebruik te maken van de bagagedepots of kluisjes op deze luchthavens om een deel van uw bagage in bewaring achter te laten (vaak zijn hieraan kosten aan verbonden).

8.11 Vermiste of vertraagde bagage

Indien uw bagage niet of beschadigd is aangekomen op de luchthaven van aankomst, dient er te alle tijde een zogenaamd PIR-rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw boarding pass (instapkaart) met het zogenaamde claimbiljet nodig. Gooit u deze dus niet weg voordat u heeft vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van geregistreerde bagage is in internationale verdragen beperkt tot maximaal ongeveer € 1.050 en kan afhankelijk zijn van het gewicht van uw bagage. Hiervan kan niet worden afgeweken. Bij incheck kunt u de luchtvaartmaatschappij om een hogere limiet vragen door middel van een verklaring en het betalen van een extra vergoeding. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnen in voor de duur van de reis acceptabele hoeveelheden , dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van u koffer. Noch de luchtvaartmaatschappij noch wij zijn aansprakelijk voor het met vertraging afleveren van uw bagage. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten voor ditsoort gebeurtenissen.

8.12 Vloeistoffen in de handbagage

In verband met verscherpte veiligheidsmaatregelen mogen vloeibare stoffen slechts beperkt in de handbagage worden meegenomen: maximaal 100 ml per verpakkingen maximaal 1 liter in totaal. Dit alles dient te zijn verpakt in een doorzichtige afsluitbare zak van ca. 20 bij 20cm. Onder vloeistoffen worden niet alleen water en andere drankjes voor consumptie verstaan, maar ook gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder. Vloeistoffen die op de luchthaven zijn gekocht in taxfree winkels worden na afrekening in een verzegelde tas aan u overhandigd. Wacht met het verbrekenvan de zegels tot na de laatste controle op de laatste luchthaven van heen- of terugreis. U mag wel vloeistoffen in uw koffers en tassen inpakken, mits deze worden ingecheckt om als geregistreerde bagage vervoerd te worden in het ruim van het vliegtuig.

8.13 Stoelreservering

Om extra service te bieden voor onze klanten kan Selkam Travel bij de luchtvaartmaatschappij die dit toestaan vooraf voorkeursstoelen in het toestel vastleggen. De luchtvaartmaatschappij behoudt zich echter altijd het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen. Aan een dergelijke stoelreservering kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en Selkam Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de voorkeursstoelen niet kunnen worden gegarandeerd.

8.14 Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Indien een vlucht bij uw reis is inbegrepen, maken wij u erop attent dat in verband met veiligheidsmaatregelen die voor diverse landen van toepassing zijn, de betreffende luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert wettelijk verplicht is om persoonlijke gegevens door te geven aan de betreffende autoriteiten. Het gaat dan om gegevens zoals uw achternaam, voorletters, vluchtgegevens, boekingsdatum en speciale verzoeken met betrekking tot bv. maaltijden en special bagage e.d. Wij zullen u om deze gegevens vragen, die wij vervolgens dienen te verstrekken aan de betreffende luchtvaartmaatschappij.

8.15 Vliegreizen naar de Verenigde Staten

U bent verplicht elektronisch toestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan: https://esta.cbp.dhs.gov/. Wij raden u aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 dagen vóór vertrek). Wij adviseren u een afdruk van de ESTA- autorisatie mee te nemen ten behoeve van de check-in. ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie hebt ingevuld maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via de Amerikaanse ambassade. De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren. Indien u van te voren via ESTA geen reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, kan u de toegang tot het land worden geweigerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevallen waarin u de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd en die hun oorzaak vinden in de inhoud, afwezigheid of weigering van een ESTA- autorisatie. Vanaf medio september 2010 zullen voor ESTA- autorisatie tevens kosten in rekening worden gebracht.

9. ACCOMMODATIE

9.1 Beschrijving in het reisaanbod

De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezegging doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Vooral in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is.

9.2 Afbeelding van kamers

De op internet afgebeelde foto’s van kamer interieurs zijn bedoeld om u een algemene indruk te geven. In sommige accommodaties hebben de kamers afwijkende kleurstellingen of inrichting.

9.3 Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u gewoonlijk inchecken tussen 13.00 uur en 15.00 uur (per land verschillend). Indien u zich vóór dit tijdstip aan de receptie meldt, is de kans groot dat de kamer nog niet gereed is. Op de dag van vertrek dient de kamer gewoonlijk tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. Houdt u hier rekening mee, ook als u pas ’s avonds vanuit uw bestemming vertrekt. Het hotel is, afhankelijk van de bezetting, vaak wel bereid om u de kamer (tegen extra betaling) langer ter beschikking te stellen. Anders kunt u bij de ‘front desk’ vragen waar u uw bagage kunt opslaan. De meeste hotels hebben daarvoor een mogelijkheid. Zij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor beschadiging en/of diefstal. Houdt u uw belangrijke reispapieren en natuurlijk uw waardevolle voorwerpen bij u. Indien u rond of na middernacht pas terug naar Nederland of naar uw volgende bestemming vliegt is het aan te raden van te voren een extra nacht te boeken.

9.4 Aansprakelijkheid reiziger

U dient uw accommodatie ‘als een goed huisvader’ en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. U bent aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, tenzij deze schade en/of dit verlies niet uw schuld is of voor uw rekening komt. Indien u of personen waar u verantwoordelijk voor bent, zich zodanig gedragen dat daardoor schade ontstaat, zich niet aan de huisregels van accommodatieverschaffer of vervoerder houden, derden hinderen in het genot van hun reis, of overlast veroorzaken, behouden de accommodatieverschaffers of vervoerders zich het recht voor u de toegang tot uw accommodatie of het vervoermiddel te ontzeggen of u daaruit te (laten) verwijderen. Bovendien kunnen wij in dat geval de met u gesloten reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van andere gasten.

10. OP DE BESTEMMING

10.1 Transfer

Tenzij anders vermeld, is een transfer van en naar de luchthaven niet standaard bij uw reis inbegrepen. Indien u dit wenst, kan Selkam Travel een transfer voor u bijboeken.

10.2 Excursies

Indien u op uw vakantiebestemming, via onze lokale agent of via een andere organisatie, excursies boekt en deze lokaal afrekent vallen deze buiten onze verantwoordelijkheid. Eventuele klachten moeten dus direct met de uitvoerende organisatie worden opgenomen.

11. AUTOHUUR

11.1 Huurovereenkomst

Wij bemiddelen bij de verhuur van auto’s van een aantal gerenommeerde organisaties. Indien u bij uw reis via Selkam Travel een auto bijboekt, gaat u ter plaatse een huurovereenkomst aan met het verhuurbedrijf. Wij treden daarbij als bemiddelaar tussen u en het verhuurbedrijf en zijn geen partij bij de uiteindelijke huurovereenkomst. Op de relatie tussen u en ons zijn wat betreft de autohuur de ANVR- Boekingsvoorwaarden van toepassing. Op de huurovereenkomst tussen en het verhuurbedrijf zijn de algemene voor waarden van de verhuurder van toepassing. Alle informatie in dit artikel verstrekken wij slechts uit serviceoverwegingen in onze rol als bemiddelaar. Bij het in ontvangst nemen van het voertuig, sluit u een contract af met de verhuurmaatschappij. U dient op het moment van ondertekening van het contract, akkoord te zijn met de inhoud. Achteraf kan hier geen verhaal op worden gehaald. Dit geldt uiteraard ook voor de eindafrekening.

11.2 Leeftijden

Het kan voorkomen dat er een minimum en/of maximum leeftijd geldt bij het huren van een voertuig. Zo geldt voor autohuur vaak een minimum leeftijd van 21 of 23 jaar en is er in geval van een minimum leeftijd van 21 jaar vaak een meerprijs voor bestuurders van 21 t/m 24 jaar van kracht. Vanaf de leeftijd van 75 jaar dienen bestuurders en medebestuurders veelal over een gezondheidsverklaring te beschikken.

11.3 Rijbewijs

Bij de huur van een voertuig dient men een Nederlands rijbewijs te kunnen overhandigen, in sommige gevallen tevens een internationaal rijbewijs. Een internationaal rijbewijs is in Nederland bij de ANWB tegen betaling te verkrijgen.

11.4 Creditcard verplicht

Voor alle huur van voertuigen geldt dat een internationaal geaccepteerde creditcard verplicht is voor de hoofdbestuurder en een eventuele medebestuurder. Deze wordt gebruikt voor het ter plaatse voldoen van een eventuele waarborgsom en/of het betalen van eventuele extra’s of verkeersovertredingen. Een ander betaalmiddel wordt in de regel niet geaccepteerd. Selkam Travel is niet aansprakelijk voor extra kosten die ontstaan wanneer de klant niet over een juiste creditcard beschikt.

11.5 Types

Indien wij een voertuig in een bepaalde klasse voor u reserveren, houdt dit geen garantie voor een bepaald type in. Alle in het reisaanbod vermelde automerken en types zijn slechts voorbeelden. Het kan zijn dat u ter plaatse een huurauto van een ander merk of ander type in ontvangst neemt. Het voertuig zal echter wel van dezelfde categorie zijn als door u gereserveerd. Wij kunnen een voorkeur voor u doorgeven. Leest u de uitgebreide voorwaarden die op de betreffende internetpagina’s worden vermeld. Let u ook op de hoeveelheid bagage als u een privé-reis maakt of een auto huurt. De bagageruimte in de meeste auto’s is beperkt en tijdens een privé-reis moet ook uw chauffeur enige bagage meenemen. Indien u een auto voor vier personen huurt, wil dit niet zeggen dat u vier koffers kwijt kunt.

11.6 Ophalen van de auto

De huurauto moet door doorgaans op de luchthaven worden opgehaald. Meestal bevindt de auto zich op enige afstand van het luchthavengebouw en dient u gebruik te maken van shuttlebusjes, taxi’s of andere transportmogelijkheden om de verhuurlocatie te bereiken. Het komt ook voor dat huurauto’s bij een stadskantoor moeten worden opgehaald. Eventuele ophaaltijden vermeld op uw factuur of voucher zijn indicatief. Aan deze ophaaltijden kunnen geen rechten worden ontleend. Door drukte bij de verhuurstations of andere operationele omstandigheden ter plaatse kan het zijn dat uw voertuig later wordt meegegeven. Noch de verhuurmaatschappij noch Selkam Travel kan hiervoor worden aangesproken. Bij het in ontvangstnemen van de auto sluit u een contract af, waar u uw handtekening onder zet. Let er op dat alle noodzakelijke details, zoals b.v. de naam van de extra bestuurder, op het contract worden vermeld. Selkam Travel accepteert achteraf geen aansprakelijkheid voor services die door de reizigers ter plaatse extra worden aangeschaft of wijzigingen die ter plaatse worden uitgevoerd (zoals upgrades).

11.7 Verzekeringen

Indien u van plan bent om met de auto de landgrens te overschrijden, dient u na te gaan of dit toegestaan is. Informeert u ter plaatse naar de verzekeringsvoorwaarden en vooral wat er wel en niet onder de dekking valt. Zo is het mogelijk dat er bij een reeds inbegrepen CDW verzekering (Collision Damage Waiver); dekt schade aan het voertuig) een bepaald bedrag als eigen risico blijft staan. Dit kunt u soms ter plaatse afkopen door het afsluiten van een zogenaamd ‘super’ CDW-verzekering (soms heeft dit een andere naam). In het geval van schade aan, een ongeval met, of diefstal of het verloren gaan van de auto, dient u altijd een politierapport, een schaderapport en een kopie van uw identiteitsbewijs te overhandigen aan de verhuurder. U dient de verhuurmaatschappij direct in kennis te stellen van een incident of ongeval. Wij raden u aan dat u bij het op halen van het voertuig altijd controleert of deze in orde is. Dit is voor uw eigen veiligheid en om onenigheid over reeds bij het ophalen van de auto bestaande schade te voorkomen. Denkt u bij de controle met name aan de benzinestand (is de tank vol?), aanwezigheid van het reservewiel, lak- en krasschade, etc. Indien het voertuig bij ontvangst niet in orde is, dient u hiervan direct bij de verhuurder een aantekening te laten maken en bewijs hiervan te verkrijgen. Houdt u er tevens rekening mee dat banden-, bodem- en glasschade nooit is meeverzekerd. De schadeverzekering zal nimmer uitkeren in geval bestuurder onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs verkeerde of roekeloos (rij)gedrag verweten kan worden. De diefstalverzekering dekt geen schade in het geval de sleutels in de auto zijn achtergebleven. Evenmin bestaat er dekking tegen het tanken van de verkeerde soort brandstof.

11.8 Schade aan de huurauto

Indien er tijdens de huurperiode schade ontstaan aan het voertuig, komen de financiële gevolgen daarvan rechtstreeks voor uw rekening en dient u dit zelf met het verhuurbedrijf af te wikkelen. Wij spelen daarin geen rol.

12. DIVERSEN

12.1 Verzekeringen

Wij raden u dringend aan een goede reis(bagage) -, ongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van een reis-, ongevallen-, ziektekosten en/of annuleringsverzekering en de benodigde dekking. Selkam Travel kan u helpen met het afsluiten van een goede reis- en of annuleringsverzekeringen.

12.2 Uw mobiele telefoonnummer

Bij het maken van uw boeking wordt om u mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

12.3 Vakantieverwachting

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een ander cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. De belangrijkste algemene gedrags-tip die wij u kunnen geven is dat u zich voortdurend bewust moet blijven gast te zijn in een ander werelddeel, niet zelden met een eeuwenoude cultuur waar men trots op is.

12.4 Niet helemaal tevreden

Het kan gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener (zoals de accommodatieverschaffer/verhuurmaatschappij etc.). Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan moet deze direct gemeld worden. U kunt telefonisch contact opnemen met ons op telefoonnummer 010-4121211 of 06-22514123. Dit mobiele nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Indien u onverhoopt verzuimt een te kort koming door te geven bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, kan dit betekenen dat u recht op genoegdoening verliest, daar wij dan niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden. Indien de tekortkoming niet is weggenomen of naar uw mening aanleiding geeft tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen bij info@selkamtravel.nl. Tekortkomingen kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de reis bij ons kenbaar worden gemaakt. Indien deze termijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

13. AUTEURSRECHT

Niets op onze internetsite en andere media als ook deze Algemene Reisvoorwaarden Selkam Travel mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Selkam Travel.

14. REISORGANISATOR

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle reizen in het reisaanbod georganiseerd door:

Selkam Travel Nederland B.V.
KvK 24367645
Internet: www.selkamtravel.nl